CSRบริษัทบุหรี่
ตอบรับยุติภาพยนตร์สร้างภาพลักษณ์โรงงานยาสูบ

โรงงานยาสูบตอบรับการเรียกร้องจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เพื่อยุติการฉายสปอตสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เกิดความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อแนวปฏิบัติข้อ 5.3 และ 13 แห่งอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยองค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติในฐานะรัฐภาคี คือการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์ ซึ่งรวมถึงการห้ามบริษัทยาสูบ ทำกิจกรรมภายใต้นโยบายรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ CSR และยังเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านการควบคุมยาสูบ "การห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมภายใต้นโยบายรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ Coporate Social Resposibility หรือ CSR 

ย้อนกลับ