ห่วงใยสุขภาพทหารได้รับแจกบุหรี่จากโรงานยาสูบ

 

 

 

 

 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบเวชภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรีแก่กองทัพ โดยได้แสดงความเป็นห่วงในภาวะที่ทหารต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมือง และยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อใด ห่วงใยสุขภาพที่ทหารได้รับจากการบริจาคบุหรี่โรงงานยาสูบ เพราะบุหรี่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพและยังเป็นการขัดต่อมาตรา 7 ของพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี พ.ศ. 2535 อันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประะชาชน จึงขอให้คสช.ระงับการแจกจ่ายบุหรี่ให้กับกำลังพล 

 

ย้อนกลับ