่งานแสดงสินค้าบุหรี่
วอนสสปน.ปฏิเสธงานแสดงสินค้ายาสูบเอเชีย

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอให้สสปน.หรือสำนักงานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการ ปฏิเสธการจัดงานแสดงสินค้าบุหรี่ เนื่องจากสิงคโปร์และอินโดนิเซียได้แสดงความไม่เห็นด้วยและปฏิเสธการจัดงานนี้ในประเทศ เพราะการจัดงานแสดงสินค้ายาสูบ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้าสร้างความเจ็บป่วยและความตายให้กับผู้คนทั่วโลก ขณะนี้ทราบว่าผู้จัดงานยังคงแสวงหาสถานที่แสดงสินค้าต่อไปในเอเชีย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่รวมตัวกันประมาณ 500 องค์กร ร่วมปกป้องสุขภาพคนไทยจากพิษภัยของการอุตสาหกรรมยาสูบ จึงขอดความร่วมมือในการปฏิเสธการจัดงานในประเทศไทย ดังเช่นที่ประเทศไทยเคยมี่งานประท้วงงานแสดงสินค้าบุหรี่ TAP INFO ในปี 2552 และประสบความสำเร็จในการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้รู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลก ในการไม่ยอมรับผู้ค้าสินค้าแห่งความตาย 

ย้อนกลับ