ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

หุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก

ยกเว้นระบบอนุญาโตตุลาการยาสูบ

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยเนื้อหาความตกลงหุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก (ทีพีพี) ข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ที่ผลักดันโดยสหรัฐอเมริกา และเห็นชอบโดย                12 ชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ายาสูบ ภาคีประเทศที่ร่วมลงนาม สามารถที่จะเลือกให้มีการยกเว้น  การใช้กลไกอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ในกรณีพิพาทการลงทุนระหว่างบริษัทเอกชนกับรัฐบาลเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ  ซึ่งหมายความว่า กรณีพิพาททางการค้ายาสูบระหว่างประเทศ จะอาศัยกลไกระหว่างรัฐต่อรัฐผ่านองค์การการค้าโลก เท่านั้น ทั้งนี้ที่มาของข้อยกเว้นดังกล่าว เนื่องจาก มาเลเซีย และออสเตรเลียมีจุดยืน ไม่ให้ความตกลงหุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิบริษัทบุหรี่ฟ้องนโยบายหรือกฎหมายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจยาสูบ ผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทบุหรี่ได้ใช้กลไกนี้ในการยับยั้งกฎหมายควบคุมยาสูบ ที่ประเทศต่าง ๆปฏิบัติตามข้อผูกพักในฐานะภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ดังกรณีที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส ฟ้องประเทศอุรุกวัย กรณีจำกัดให้ขายบุหรี่ได้เพียงยี่ห้อละหนึ่งผลิตภัณฑ์ และฟ้องออสเตรเลีย กรณีกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบที่ห้ามพิมพ์โลโก้ลวดลายสีสันบนซองบุหรี่
ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า แม้รัฐบาลไทยไม่ได้เป็นภาคีหุ้นส่วนการค้าแปซิฟิก แต่รัฐบาลไทยจะต้องยืนยันจุดยืนนี้ ในการเจรจาการค้าเสรี ทั้งระดับทวิและพหุภาคีกับประเทศต่าง ๆ  รวมถึงการเจรจากับอียูเพราะแม้แต่สหรัฐอเมริกา  ซึ่งบริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีอิทธิพลมากมาย สุดท้ายต้องยอมรับข้อคัดค้านของนานาประเทศ ที่กำหนดให้ยาสูบเป็นสินค้าไม่ปกติ และไม่สามารถใช้ระบบอนุญาโตตุลาการที่เอกชนฟ้องรัฐได้ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ    โทร. 081-822-9799 
ย้อนกลับ