ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมยาสูบ ทำให้บริษัทบุหรี่ข้ามชาติและของไทย มีความพยายามที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ กลยุทธ์ด้านการตลาดขายปลีก การส่งเสริมการขาย การออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ การตลาดออนไลน์ การตลาดข้ามพรมแดน การทำการตลาดที่แฝงมากับกิจกรรมเพื่อสังคม การแทรกแซงการออกกฎหมาย การสนับสนุนงานวิจัย และการประดิษฐ์ และนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พยายามใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นประโยชน์เพื่อเข้าถึงเยาวชนและผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทบุหรี่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยต้องสร้างกลไกเฝ้าระวังกิจกรรมของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการสร้างเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวังในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงการสร้างกลุ่มนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบยังมีความสำคัญในการให้การทำงานด้านนี้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต