ยาสูบ บารากุ บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็ง กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยา
ไทยเลิกบุหรี่ 4ล้านคน ผลสะเทือนขึ้นภาษียาสูบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสวนาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การควบคุมปัญหาจากการสูบบุหรี่ด้วยนโยบายภาษีบุหรี่ และนโยบายการบำบัดผู้ติดบุหรี่ด้วยยาในประเทศไทย"ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ" เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ 10 ครั้ง โดยการขึ้นภาษียาสูบครั้งสุดท้าย พ.ศ.2555 ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 ไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน เป็นเพศชาย 10.7 ล้านคน หรือร้อยละ 40.5 มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2 แสนคน โดยหนึ่งแสนคนมีอายุต่ำกว่า 17 ปี ทั้งนี้ ผลการขึ้นภาษี 6 ครั้ง ระหว่าง ปี 2536-2549 ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง 4 ล้านคน ร้อยละ 60 ของการลดลงเป็นผลจากการขึ้นภาษีบุหรี่ 

 

 

 

 

 

 

"การสนับสนุนเรื่องการเลิกบุหรี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีคลินิกเลิกบุหรี่ทั่วประเทศ และรณรงค์เรื่องการใช้ยาเลิกบุหรี่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้ให้แค่ผลการรักษา แต่เป็นสิ่งที่ทำให้การเลิกบุหรี่มีระบบที่ชัดเจน หากผู้ต้องการเลิกบุหรี่ได้รับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใช้ยาที่ถูกต้องร่วมกัน อัตราการประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้น" ศ.นพ.ประกิตกล่าว

 

 

 

 

 

 

ด้าน "ภก.คทา บัณฑิตานุกูล" เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ จัดเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เนื่องจากภาวะการติดบุหรี่มีผลมาจากการติดนิโคติน ซึ่งเป็นภาวะเสพติดทางร่างกาย เมื่อหยุดสูบบุหรี่ผู้ป่วยมักเกิดอาการถอนนิโคติน ซึ่งการใช้ยาจึงช่วยบรรเทาหรือป้องกันอาการดังกล่าว โดยจากฐานข้อมูลการให้บริการแก่ผู้สูบบุหรี่ พบว่าการได้รับยาช่วยเลิกบุหรี่ร่วมในการรักษา อัตราความสำเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 45 ของการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง

"สำหรับการรณรงค์ให้ยาเลิกบุหรี่อยู่ในบัญชียาหลัก ขณะนี้อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักได้เห็นชอบแล้ว โดยกำหนดว่าจะต้องควบคุมการใช้ยาที่รัดกุม ชัดเจน มีระบบในการติดตาม และประเมินผลหลังการรักษา ซึ่งเมื่อยาอยู่ในการควบคุมของโรงพยาบาล การเข้าถึงบริการมีความสะดวกจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับอาการติดบุหรี่ได้" ภก.คทากล่าว

ข้อเสนอหนึ่งจากศูนย์วิจัยสุขภาพของโลกมองว่า ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก หากต้องการควบคุมบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพควรขึ้นภาษี

ย้อนกลับ