ควันบุหรี่คร่าชีวิตคนไทย 142 คน/วัน ขณะนักสูบหน้าใหม่ไม่ลด

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ ภาคอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์เชิญชวนลดปริมาณการสูบบุหรี่และส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ให้ประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
       
รศ.นพ.วัชราระบุว่า ปัญหาการสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบระดับโลก การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ชิด ก่อให้เกิดโรคที่ก่ออันตรายคุกคามต่อชีวิต จากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบว่าคนไทยที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผู้สูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 13 ล้านคน อัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นราว 2-3 แสนคนต่อปี
       
และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน ชั่วโมงละ 6 คน โดยสูบบุหรี่จากโรงงานอย่างเดียวมากที่สุด 5.1 ล้านคน รองลงมาคือบุหรี่มวนเอง 4.7 ล้านคน
       
ผู้ที่สูบบุหรี่จัดมีโอกาสตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 20 เท่า ที่สำคัญ 1 ใน 4 เป็นเด็กเล็กที่ตายเพราะได้รับควันบุหรี่มือสอง หากการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่เข้มแข็ง จะมีการตายด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึง 8 ล้านคนใน 20 ปีข้างหน้า
       
รศ.นพ.วัชรากล่าวอีกว่า จากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบว่าคนไทยที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าแต่ละปีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า 200,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 584 คน องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
       
รศ.นพ.วัชราระบุว่า การรณรงค์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีนักสูบหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าทดแทนเป็นจำนวนมาก ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าเองให้โทษไม่ต่างจากบุหรี่มวน หากต้องการลดเลิกบุหรี่สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง หรือขอคำปรึกษาที่คลินิกเลิกบุหรี่ หน่วยระบบทางเดินหายใจ รพ.ศรีนครินทร์ หรือ โทร. 0-4336-6224 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000060450

ย้อนกลับ