CSR บริษัทบุหรี่
ISO 26000 ธุรกิจยาสูบไม่มีคุณสมบัติทำ CSR

 

ISO 26000        Guidance on social responsibility

 

ISO 26000 : 2010 มีเจตนาที่จะส่งเสริมความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนองค์กรให้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนให้องค์กรทำมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย ตระหนักว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน้าที่พื้นฐานของทุกข์องค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

โดยข้อกำหนดนี้ จะเห็นว่า ธุรกิจยาสูบไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นองค์กรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเสพติดที่คร่าชีวิตครึ่งหนึ่งของผู้บริโภค และธุรกิจยาสูบยังพยายามฝ่าฝืนกฎหมายโดยหาช่องทางส่งเสริมการขายสินค้าบุหรี่อยู่ตลอดเวลา

ย้อนกลับ